บทเรียนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตโดยครูพิชัย ชูเส้นผม

คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)

Skip เข้าสู่ระบบSkip Ads

Ads

Skip หน้าหลักSkip โฆษณา

โฆษณา


Skip ประเภทของรายวิชาSkip เวปที่น่าสนใจ

เวปที่น่าสนใจ
รายวิชาที่มีอยู่

 • การใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น-3-2-2558
 • การใช้งานโปรแกรมสำนักงาน-4-2-2558
 • ศึกษาระบบคอมพิวเตอร์และโปรแกรมที่ใช้สำหรับงานประมวลผลแบบสื่อประสม อุปกรณ์แสดงผล กราฟิกการแสดงผลด้วยภาพ วีดีโอ เสียงอุปกรณ์ประกอบ การใช้โปรแกรมนำเสนอแบบสื่อประสม คำสั่งในการดำเนินงาน หลักการกราฟิก การเขียนรูป การเก็บรูปภาพ การแก้ไข การพัฒนางานเพื่อนำเสนอ การใช้สี การเชื่อมข้อมูล หลักการสื่อหลายมิติ งานประยุกต์ทางด้านการศึกษา ปฏิบัติการสร้างงานนำเสนอแบบสื่อประสม และใช้โปรแกรมนำเสนอแบบสื่อประสมเพื่อนำเสนองานต่าง ๆ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถใช้เทคโนโลยีแบบสื่อประสมในการนำเสนอ งานต่าง ๆ ได้ และมีความภูมิใจในผลงานที่สร้างขึ้นมา นำผลงานที่สร้างไปเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 • ศึกษาขั้นตอนกระบวนการทำงาน การแก้ปัญหา การออกแบบโปรแกรม การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาวิชวลเบสิค (Visual Basic ) และการประยุกต์พัฒนาโปรแกรมวิธีการแก้ปัญหา ในการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน เรียนรู้ทั้งด้านเนื้อหาความรู้ และการทำกิจกรรมฝึกปฏิบัติตามใบมอบหมายงานที่กำหนด ทำการทดสอบความรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน
  ตลอดจน การสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ซึ่งนักเรียนจะต้องมีความรับผิดชอบในการทำงาน มีความซื่อสัตย์ และมีนิสัยที่ดีในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปบูรณาการกับรายวิชาอื่น ๆและนำไปใช้ในการพัฒนาความรู้ขั้นต่อไปได้

ข่าวและประกาศ

รูปภาพของครูพิชัย ชูเส้นผม
คำถามที่ไอสไตน์ถามนักเรียนในห้อง
โดย ครูพิชัย ชูเส้นผม - พฤหัสบดี, 10 ตุลาคม 2013, 07:31PM
 

ในห้องเรียนวันหนึ่ง ไอสไตน์ถามนักเรียนว่า 
"มีคนซ่อมปล่องไฟสองคน กําลังซ่อมปล่องไฟเก่า 
พอพวกเขาออกมาจากปล่องไฟ 
ปรากฏว่า คนหนึ่งตัวสะอาด 
อีกคนตัวเลอะเทอะ เต็มไปด้วยเขม่า 
ขอถามหน่อยว่า คนไหนจะไปอาบน้ำก่อน" 

นักเรียนคนหนึ่งตอบว่า 
"ก็ต้องคนที่ตัวสกปรกเลอะเขม่าควันสิครับ" 

ไอสไตน์ พูดว่า 
"งั้นเหรอ คุณลองคิดดูให้ดีนะ 
คนที่ตัวสะอาด เห็นอีกคนที่ตัวสกปรกเต็มไปด้วยเขม่าควัน 
เขาก็ต้องคิดว่าตัวเองออกมาจากปล่องไฟเก่าเหมือนกัน 
ตัวเขาเองก็ต้องสกปรกเหมือนกันแน่ๆ เลย 
ส่วนอีกคน เห็นฝ่ายตรงข้ามตัวสะอาด ก็ต้องคิดว่า 
ตัวเองก็สะอาดเหมือนกัน 
ตอนนี้ ผมขอถามพวกคุณอีกครั้งว่า 
ใครที่จะไปอาบน้ำก่อนกันแน่" 

นักเรียนคนหนึ่งพูดขึ้นมาด้วยความตื่นเต้นว่า 
"อ้อ ! ผมรู้แล้ว พอคนตัวสะอาดเห็นอีกคนสกปรก 
ก็นึกว่าตัวเองต้องสกปรกแน่ แต่คนที่ตัวสกปรก 
เห็นอีกคนสะอาด ก็นึกว่าตัวเองไม่สกปรกเลย 
ดังนั้นคนที่ตัวสะอาดต้องวิ่งไปอาบน้ำก่อนแน่เลย 
..... ถูกไหมครับ...." 

ไอสไตน์มองไปที่นักเรียนทุกคน นักเรียนทุกคน 
ต่างเห็นด้วยกับคําตอบนี้ 
ไอสไตน์ ค่อยๆ พูดขึ้นอย่างมีหลักการและเหตุผล 
"คําตอบนี้ก็ผิด ทั้งสองคนออกมาจากปล่องไฟเก่าเหมือนกัน 
จะเป็นไปได้ไงที่คนหนึ่งสะอาด อีกคนหนึ่งจะสกปรก 
นี่แหละที่เขาเรียกว่า "ตรรก"

เมื่อความคิดของคนเราถูกชักนําจนสะดุด 
ก็จะไม่สามารถแยกแยะและหาเหตุผล 
แห่งเรื่องราวที่แท้จริงออกมาได้ นั่นคือ "ตรรก" 

จะหาตรรกได้ก็ต้อง กระโดดออกมาจาก 
"พันธนาการของความเคยชิน" 
หลบเลี่ยงจาก 
"กับดักทางความคิด" 
หลีกหนีจาก 
"สิ่งที่ทําให้หลงทางจากความรู้จริง" 
ขจัด 
"ทิฐิแห่งกมลสันดาน" 

จะหา ตรรก ได้ก็ต่อเมื่อ คุณสลัดหมากทั้งหมด 
ที่คนเขาจัดฉาก วางล่อคุณไว้ 

ถ้าเคยอ่านกันมาแ้ล้วต้องขออภัย 


ที่มา : http://webboard.yenta4.com/topic/297857
รูปภาพของครูพิชัย ชูเส้นผม
ตั้งค่า Squid proxy ให้ใช้งานแบบ Transparent และใช้ https ได้
โดย ครูพิชัย ชูเส้นผม - จันทร์, 29 กรกฎาคม 2013, 09:19AM
 
/var/squid3/squid.conf

port 3128 transparent
acl our_networks src 192.168.1.0/24
acl localnet src 127.0.0.1/255.255.255.255
http_access allow our_networks
http_access allow localnet

acl limitdown1 url_regex -i .mp3 .ogg .wav .wma .3gp .avi .mov .mp4 .mpeg .mpg .wma .mkv .divx .vob .iso .nrg .zip .rar .7z .exe .msi
delay_pools 1
delay_class 1 2 #
delay_parameters 1 10240/10240 10240/10240
delay_access 1 allow limitdown1
delay_access 1 deny all

เงื่อนไข
eth0 : อินเตอร์เน็ต
eth1 : เครือข่ายภายใน

หลังจากที่ตั้งค่า squid.conf ใน /etc/squid3/squid.conf เป็น

http_port 3128 transparent
acl our_networks src 192.168.1.0/24
acl localnet src 127.0.0.1/255.255.255.255
http_access allow our_networks
http_access allow localnet

แล้ว
ต่อไปจะเป็นการกำหนดให้เครื่องลูกวิ่งผ่าน proxy ตัวนี้เข้าเวปโดยไม่ต้องตั้งค่าที่ Internet Option
ดังนี้
สร้างไฟล์โดยใช้ editor ที่ถนัดตามนี้

#vi /etc/init.d/iptables (ถ้าใครถนัด vi)

ทำการพิมพ์คำสั่งนี้ลงไปในไฟล์ iptables ที่เราสร้าง

echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
iptables -t nat -F
iptables -t mangle -F
iptables -t filter -F
iptables -X
iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth1 -j MASQUERADE
iptables -t nat -A PREROUTING -i eth1 -p tcp -m tcp --dport 80 -j DNAT --to-destination 192.168.1.1:3128
iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -p tcp -m tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-ports 3128
iptables -I INPUT -p tcp --dport 443 -j ACCEPT
iptables -I OUTPUT -p tcp --dport 443 -j ACCEPT

เมื่อเสร็จแล้วทำการบันทึกให้เรียบร้อย
จากนั้นกลับมาที่ command line
พิมพ์คำสั่งนี้เพื่อเพิ่ม iptables ลงไปในระบบ

#sudo update-rc.d iptables defaults
#chmod +x /etc/init.d/iptables (เพื่อให้สามารถสั่ง start และ stop ได้)

รีสตาร์ทเครื่องใหม่
ลองใช้งานดู

รูปภาพของครูพิชัย ชูเส้นผม
กำเนิดหมอกมัวของไททัน
โดย ครูพิชัย ชูเส้นผม - อังคาร, 16 กรกฎาคม 2013, 09:35AM
 

กำเนิดหมอกมัวของไททัน 14 กรกฏาคม 2556
นักวิทยาศาสตร์สองทีมที่ทำงานกับข้อมูลจากปฏิบัติการคาสสินีของนาซ่าได้ยืนยันการมีอยู่ของไฮโดรคาร์บอนเชิงซ้อนชนิดหนึ่งในชั้นบรรยากาศไททัน ดวงจันทร์ที่ใหญ่ที่สุดของดาวเสาร์ ซึ่งต่อมาได้พัฒนากลายเป็นองค์ประกอบที่เป็นหมอกสีน้ำตาลส้มของดวงจันทร์

ภาพแสดงขั้นตอนต่างๆ ที่นำไปสู่การก่อตัวของแอโรซอลที่ประกอบอยู่ในหมอกมัวของไททัน


การมีอยู่ของไฮโดรคาร์บอนวงแหวนเชิงซ้อนเหล่านี้ซึ่งเรียกว่า โพลีไซคลิก อโรมาติก ไฮโดรคาร์บอน(PAHs) อธิบายกำเนิดของอนุภาคแอโรซอลที่พบในชั้นหมอกล่าสุดที่ปกคลุมพื้นผิวไททัน นักวิทยาศาสตร์คิดว่าสารประกอบ PAH เกาะกลุ่มรวมกันเป็นอนุภาคที่ใหญ่ขึ้นเมื่อพวกมันเคลื่อนที่ลงไปข้างล่าง Scott Edgington จาก JPL กล่าวว่า ด้วยมีเธนปริมาณมหาศาลในชั้นบรรยากาศ หมอกมัวไททันก็เหมือนกับหมอกของแอลเอเร่งโต รายงานฉบับใหม่เหล่านี้ใช้ข้อมูลคาสสินีได้เปิดช่องให้เห็นว่าโมเลกุลไฮโดรคาร์บอนเชิงซ้อนมากๆ ที่เป็นองค์ประกอบในหมอกมัวของไททันนั้นมาจากโมเลกุลพื้นๆ ในชั้นบรรยากาศ ขณะนี้ที่ได้จำแนกมันออกมาแล้ว ปฏิบัติการคาสสินีที่กินเวลายาวนานจะทำให้สามารถศึกษาความแปรผันตามฤดูกาลไททันได้


ในบรรดาวัตถุในระบบสุริยะ ไททันดวงจันทร์ขนาดใหญ่ที่สุดของดาวเสาร์มีชั้นบรรยากาศที่คล้ายกับชั้นบรรยากาศโลกมากที่สุด เช่นเดียวกับโลก ชั้นบรรยากาศไททันนั้นประกอบด้วยไนโตรเจนโมเลกุลเป็นส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตาม ไททันมีออกซิเจนและน้ำเพียงเล็กน้อย และยังมีโมเลกุลอื่นคือ มีเธน ซึ่งมีอยู่ประมาณ 2% ในชั้นบรรยากาศไททัน แสดงบทบาทคล้ายกับที่น้ำมีบทบาทในชั้นบรรยากาศโลก นักวิทยาศาสตร์สงสัยว่าชั้นบรรยากาศของดวงจันทร์ดวงนี้อาจจะคล้ายกับโลกในช่วงแรกๆ ก่อนที่สิ่งมีชีวิตยุคดึกดำบรรพ์จะเติมออกซิเจนให้กับชั้นบรรยากาศผ่านกระบวนการสังเคราะห์แสง


เมื่อแสงอาทิตย์หรืออนุภาคพลังงานสูงจากฟองแม่เหล็กของดาวเสาร์ชนกับชั้นในชั้นบรรยากาศไททันที่ระดับ 1000 กิโลเมตร โมเลกุลของไนโตรเจนและมีเธนจะแตกออก เป็นผลให้เกิดการก่อตัวของไอออนบวกขนาดใหญ่และอิเลคตรอนซึ่งจะหน่วงนำปฏิกริยาเคมีห่วงโซ่ สร้างไฮโดรคาร์บอนที่หลากหลายซึ่งตรวจพบได้ในชั้นบรรยากาศไททัน ปฏิกริยาเหล่านี้ต่อมาได้นำไปสู่การสร้างแอโรซอลที่มีคาร์บอนยืนพื้น, อะตอมและโมเลกุลเกาะกลุ่มกันขนาดใหญ่ซึ่งพบได้ในชั้นต่างๆ ของหมอกมัวที่ปกคลุมไททันด้านล่างประมาณ 500 กิโลเมตร กระบวนการนี้คล้ายกับโลกซึ่งหมอกมัวเริ่มโดยแสงอาทิตย์ได้ทำให้ไฮโดรคาร์บอนในอากาศแตกตัวออก ชิ้นส่วนจะรวมตัวกันก่อตัวเป็นโมเลกุลที่เชิงซ้อนมากขึ้น


แอโรซอลในหมอกมัวชั้นล่างของไททันถูกศึกษาโดยใช้ข้อมูลจากการร่อนลดระดับของยานไฮเกนส์ขององค์กรอวกาศยุโรป ซึ่งลงสู่พื้นผิวในปี 2005 แต่กำเนิดก็ยังไม่เป็นที่แน่ชัด การศึกษาใหม่ได้วิเคราะห์ข้อมูลจากสเปคโตรมิเตอร์แผนที่ตาเห็นและอินฟราเรด(VIMS) ที่รวบรวมในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม 2007 น่าจะไขปริศนาได้ การศึกษาชั้นบรรยากาศเบื้องบนของไททันงานใหม่งานหนึ่งได้อธิบายการตรวจพบ PAHs ซึ่งเป็นโมเลกุลขนาดใหญ่ที่มีคาร์บอนยืนพื้นซึ่งก่อตัวขึ้นจากการเกาะกลุ่มของไฮโดรคาร์บอนขนาดเล็กกว่า


Manuel Lopez-Puertas จากสถาบันดาราศาสตร์ฟิสิกส์แห่งอันดาลูเชีย ในกรานาดา สเปน กล่าวว่า ในที่สุดเราก็สามารถยืนยันว่า PAHs แสดงบทบาทสำคัญในการสร้างหมอกมัวเบื้องล่างของไททันและปฏิกริยาเคมีนั้นก็นำไปสู่การก่อตัวของหมอกมัวที่เริ่มต้นในชั้นบรรยากาศที่สูงกว่านั้น การค้นพบนี้สร้างความประหลาดใจ เราเคยสงสัยมานานแล้วว่า PAHs และแอโรซอลนั้นเกี่ยวข้องกับชั้นบรรยากาศไททัน แต่ไม่คาดว่าเราจะสามารถพิสูจน์ได้ด้วยเครื่องมือที่มี


ทีมนักวิทยาศาสตร์อีกทีมได้ศึกษาการเปล่งคลื่นจากโมเลกุลต่างๆ นานาในชั้นบรรยากาศไททันเมื่อพวกเขาได้พบรายละเอียดประหลาดในข้อมูล เส้นเปล่งคลื่นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งมาจากการเปล่งคลื่นของมีเธน ซึ่งมีรูปร่างที่ไม่ปกติไปเล็กน้อย และนักวิทยาศาสตร์ก็สงสัยว่ามันกำลังซ่อนอะไรไว้


Bianca Maria Dinelli ผู้นำทีมจากสถาบันภูมิอากาศและวิทยาศาสตร์ชั้นบรรยากาศในโบโลญญา อิตาลี และเพื่อนร่วมงานของเธอได้ทำการสำรวจเพื่อจำแนกสารเคมีที่สร้างความผิดปกตินั้น สัญญาณเพิ่มเติมถูกพบเฉพาะในช่วงกลางวัน ดังนั้นก็ชัดเจนว่ามีความเกี่ยวข้องกับการแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ ช่วงความยาวคลื่นตรงกลางของสัญญาณนี้ที่ประมาณ 3.28 ไมครอนนั้นปกติเป็นช่วงความยาวคลื่นของสารประกอบอโรมาติก ซึ่งเป็นโมเลกุลไฮโดรคาร์บอนที่อะตอมของคาร์บอนเกาะกันเป็นโครงสร้างวงแหวน Dinelli กล่าว


นักวิทยาศาสตร์ทดสอบว่าการเปล่งคลื่นที่จำแนกที่มาไม่ได้น่าจะเกิดขึ้นจากเบนซีน(benzene –สารประกอบอโรมาติกรูปแบบที่สามัญที่สุดประกอบด้วยวงแหวนเพียงวงเดียว) ซึ่งเคยตรวจพบก่อนหน้านี้ในชั้นบรรยากาศไททัน อย่างไรก็ตาม ปริมาณที่ค่อนข้างต่ำของเบนซีนไม่เพียงพอที่จะอธิบายการเปล่งคลื่นที่สำรวจพบ หลังจากตัดเบนซีนออกไป นักวิทยาศาสตร์ก็พยายามที่จะสร้างการเปล่งคลื่นที่พบขึ้นใหม่ด้วย PAHs ที่ซับซ้อนมากขึ้น พวกเขาเช็คข้อมูลกับฐานข้อมูลสเปคตรัมอินฟราเรด PAH เอมส์ของนาซา และก็สำเร็จ ข้อมูลสามารถอธิบายได้ว่าเป็นการเปล่งคลื่นโดยสารผสมของ PAHs หลายๆ ชนิด ซึ่งประกอบด้วยอะตอมคาร์บอนเฉลี่ย 34 อะตอมและแต่ละอย่างก็มีวงแหวนประมาณ 10 วง


Alberto Adriani จากสถาบันเพื่อดาราศาสตร์ฟิสิกส์อวกาศและดาวเคราะห์วิทยา ที่สถาบันเพื่อดาราศาสตร์ฟิสิกส์แห่งชาติอิตาลี ในโรม กล่าวว่า PAHs นั้นมีประสิทธิภาพสูงมากในการดูดซับการแผ่รังสีอุลตราไวโอเลตจากดวงอาทิตย์, กระจายพลังงานทั่วไปภายในโมเลกุล และสุดท้ายก็เปล่งคลื่นออกมาในช่วงอินฟราเรด Adriani เป็นส่วนหนึ่งของทีมสำรวจ Cassini-VIMS เขาจัดการทีมที่เก็บรวบรวม VIMS และนำมาเข้ากระบวนการ


ไฮโดรคาร์บอนเหล่านี้ยังมีความสามารถที่แปลกประหลาดในการส่งรังสีอินฟราเรดจำนวนมากแม้แต่ในสภาพแวดล้อมที่หาสารประกอบนี้ได้ยากในชั้นบรรยากาศเบื้องสูงของไททัน ที่ซึ่งการชนระหว่างโมเลกุลเกิดขึ้นไม่บ่อยนัก โมเลกุลเองเป็นผลิตภัณฑ์ตรงกลางซึ่งเกิดขึ้นเมื่อการแผ่รังสีจากดวงอาทิตย์ทำให้โมเลกุลขนาดเล็กกว่าแตกตัวเป็นไอออนในชั้นบรรยากาศเบื้องสูงของไททัน จากนั้นก็เกาะกลุ่มหนักขึ้นและจมลงในชั้นบรรยากาศrook :รายงาน

แหล่งที่มา: astronomy.com : Cassini sees precursor to aerosol haze on Titan

space.com : haze on Saturn’s moon Titan is similar to Earth’s pollution

บทเรียนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
โดย ครูพิชัย ชูเส้นผม
Skip ปฏิทิน

ปฏิทิน

อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 วันนี้ จันทร์, 8 กุมภาพันธ์ 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29      
Skip กิจกรรมที่กำลังจะมีขึ้น

กิจกรรมที่กำลังจะมีขึ้น

ไม่มีกิจกรรมที่กำลังจะเริ่ม
Skip สมาชิกออนไลน์

สมาชิกออนไลน์

(ในช่วง 5 นาทีที่ผ่านมา)
ไม่มี
Skip ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

 • 10ต.ค., 19:31
  ครูพิชัย ชูเส้นผม
  คำถามที่ไอสไตน์ถามนักเรียนในห้อง เพิ่มเติม...
 • 29ก.ค., 09:19
  ครูพิชัย ชูเส้นผม
  ตั้งค่า Squid proxy ให้ใช้งานแบบ Transparent และใช้ https ได้ เพิ่มเติม...
 • 16ก.ค., 09:35
  ครูพิชัย ชูเส้นผม
  กำเนิดหมอกมัวของไททัน เพิ่มเติม...
Skip ติดตามเราได้ที่

ติดตามเราได้ที่