วันอังคารที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564

การขอหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (หนังสืออนุญาตชั่วคราว)

 การขอหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (หนังสืออนุญาตชั่วคราว)  

  การขอหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ที่จะนำมาลงในโพสต์นี้คือ ในกรณีที่โรงเรียนต้องการ ครู ที่มีความรู้ความสามารถแต่ว่าไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู ซึ่งโรงเรียนสามารถที่จะทำการจ้างได้ แต่ว่าทางโรงเรียนจะต้องขอหนังสืออนุญาตชั่วคราว โดยสามารถนำหนังสืออนุญาตชั่วคราวนี้ไปใช้ในการสมัครเรียนระดับ ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ในสถาบันที่รับสมัครได้ ตามข้อกำหนดและเกณฑ์การรับสมัครของสถาบันนั้นๆ

  ซึ่งหนังสือขออนุญาตชั่วคราวนี้ใช้ได้เป็นระยะเวลา 2 ปี เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพได้พัฒนาตนเองให้มีใบประกอบวิชาชีพ โดยทางโรงเรียนจะเป็นผู้ดำเนินการขออนุญาตผ่านทางเวป kspschool ซึ่งทางโรงเรียนจะต้องสมัครผู้ประสานงานโรงเรียนกับคุรุสภา

เอกสารหลักฐานประกอบคำขอหนังสืออนุญาตชั่วคราวมีดังนี้(กรณีครูผู้สอน)

1. หนังสือนำส่งจากสถานศึกษา (ฉบับจริง และวันที่ออกหนังสือไม่เกิน 30 วัน) (ไฟล์ PDF)

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ไฟล์ PDF)

3. สำเนาหนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล และคำนำหน้าชื่อ (ไฟล์ PDF)

4. สำเนาใบปริญญาบัตร หรือสำเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ (ไฟล์ PDF)

5. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) (ทุกหน้า) (ไฟล์ PDF)

6. สำเนาสัญญาจ้างครู ฉบับปัจจุบัน (ให้แนบสำเนาสัญญาจ้าง และผู้ว่าจ้างรับรองสำเนาทุกหน้า ) (ไฟล์ PDF)

7. ตารางสอนรายบุคคล (ฉบับปัจจุบัน และเป็นรายสัปดาห์) (ไฟล์ PDF)

8. รูปถ่าย 1 นิ้ว (ไฟล์ JPG)

เอกสารในแต่ละข้อต้องทำการสแกนหรือถ่ายรูปให้ชัดเจนแล้วแปลงเป็นไฟล์ PDF ที่มีขนาดไม่เกิน 2 MB ยกเว้นรูปถ่าย 1 นิ้วที่จะต้องเป็นไฟล์ JPG 

การเข้าบันทึกข้อมูลขอหนังสืออนุญาตชั่วคราว โดยผู้ประสานงานผ่านทาง KSPschool มีขั้นตอนดังนี้

1. เข้าสู่ระบบ kspschool ผ่านทางเวปไซต์ของคุรุสภา http://www.ksp.or.th

2. เลือก kspschool

3. กดเข้าสู่ระบบ

4. พิมพ์ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน

5. เพิ่มข้อมูลทะเบียนโรงเรียน


6. ทำการเพิ่มข้อมูลให้เรียบร้อย และทำการแจ้งเข้าระบบ ตามข้อมูลการเริ่มจ้าง แล้วทำการกด บันทึก 7. ระบบจะแจ้งเพื่อให้ยืนยันข้อมูลอีกครั้ง

   

8. จากนั้นการเพิ่มข้อมูลก็เป็นที่เรียบร้อย 
    ขั้นตอนนี้เป็นการเพิ่มบุคลากรเข้าระบบ เพื่อทำการขอหนังสือขออนุญาตในขั้นตอนต่อไป

9. ขั้นตอนการกรอกข้อมูล เพื่อบันทึก 

      เลือก ขอหนังสืออนุญาตชั่วคราว >> บันทึกข้อมูลขอหนังสืออนุญาตชั่วคราว-ครู

10. กดที่รูปแว่นขยาย เพื่อพิมพ์หมายเลขบัตรประชาชน แล้วทำการค้นหา

11 . เลือกจากรายชื่อที่ได้เพิ่มเข้ามาจากขั้นตอน เพิ่มข้อมูล ซึ่งจะเป็นการดึงข้อมูลที่เราได้เพิ่มเข้าไปเอามาใช้งานโดยไม่ต้องกรอกข้อมูลเข้าไปใหม่

12. ทำการเพิ่มข้อมูลและเหตุผลในการจ้าง  เช่น ขาดแคลนบุคลากร


13. อัพโหลดเอกสารหลักฐานประกอบ

14 . ทำการกดบันทึก 

15. รอการตรวจสอบข้อมูล

16. ตรวจสอบผลการตรวจสอบข้อมูลได้ที่

  

17.แสดงผลการตรวจสอบข้อมูล

หนังสืออนุญาตจะอยู่ตรงรูปแฟ้มสีเขียว สามารถพิมพ์ออกมาได้

เป็นขั้นตอนการขอหนังสืออนุญาตชั่วคราวแบบคร่าวๆ ถ้าสงสัยโพสต์ถามเพิ่มเติมได้จากคอมเมนท์ด้านล่างนี้ได้ครับ  ขอบคุณที่เข้ามาชม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Comment