Powered by Blogger.

Monday, October 1, 2018

ส้มตำ อร่อย ในอำเภออุทุมพรพิสัย

October 01, 2018
ได้มีโอกาสไปสำนักงานเขต สพป.ศก.2 เพื่อช่วยงานราชการในทีมทำงานวีดีโอของสำนักงานเขต จึงได้มีโอกาสเข้าไปในตัวอำเภออุทุมพรพิสัย วันนี้ท่าน ศน....

Thursday, August 30, 2018

คู่มือครูเกี่ยวกับปัญหาพฤติกรรมที่พบบ่อยในนักเรียนและแนวทางการแก้ไข

August 30, 2018
คู่มือครู  ปัญหาพฤติกรรมที่พบบ่อยในนักเรียนและแนวทางการแก้ไข ผศ.  นพ.  พนม  เกตุมาน  สาขาวิชาจิตเวชเด็กและวัยรุ่น  ภาควิชาจิตเว...

Comment