วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

การจัดตั้งกองลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสือวิสามัญ

การขออนุมัติตั้งกลุ่ม กองลูกเสือ และแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ


                    ตามที่ คณะรักษาความมั่นคงแห่งชาติ ได้มีนโยบายในการสร้างค่านิยมของคนไทย 12 ประการซึ่งเป็นค่านิยมที่สอดคล้องในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้กำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน        8 ประการ และกิจกรรมที่จะสนองตอบนโยบายในการสร้างค่านิยมของคนไทย 12 ประการ คือ กิจกรรมลูกเสือ  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี  มีความรับผิดชอบช่วยสร้างสรรค์สังคมให้มีความเจริญก้าวหน้า               ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน และส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมลูกเสือ โดยให้สถานศึกษาดำเนินการตามมาตรการและแนวทางการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน  และการจัดกิจกรรมลูกเสือ
                   จากข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการปกครองหลักสูตรและวิชาพิเศษ พ.ศ. 2509 , 2522, 2525, 2528 และ 2529 ข้อ 64  การจัดตั้งกลุ่มหรือกองลูกเสือต้องได้รับอนุญาตจากเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ หรือผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดแล้วแต่กรณี และตามข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือพ.ศ. 2553  ข้อ 7  ผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดเป็นผู้แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือตามเขตจังหวัด        
การดำเนินการขออนุมัติตั้งกองและแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
                    1. กองลูกเสือสำรอง 1 กอง มีจำนวนลูกเสือ 8 – 36 คน  (ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3)          โดยแบ่งลูกเสือออกเป็นหมู่ ๆ ละ 4 – 6 คน รวมทั้งนายหมู่และรองนายหมู่  ลูกเสือ 1 กอง ต้องมีลูกเสืออย่างน้อย            2 หมู่   ไม่เกิน 6 หมู่ 
                    2. กองลูกเสือสามัญ 1 กอง มีจำนวนลูกเสือ 12 – 48 คน (ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6)           โดยแบ่งลูกเสือออกเป็นหมู่ ๆ ละ 6 – 8 คน รวมทั้งนายหมู่และรองนายหมู่  ลูกเสือ 1 กอง ต้องมีลูกเสืออย่างน้อย            2 หมู่  ไม่เกิน 6 หมู่
                    3. กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 1 กอง มีจำนวนลูกเสือ 8 – 48 คน (ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น)            โดยแบ่งลูกเสือออกเป็นหมู่ ๆ ละ  4 – 8 คน รวมทั้งนายหมู่และรองนายหมู่  ลูกเสือ 1 กอง ต้องมีลูกเสืออย่างน้อย           2 หมู่  ไม่เกิน 6 หมู่
                   4. กองลูกเสือวิสามัญ 1 กอง มีจำนวนลูกเสืออย่างน้อย 10 คน ไม่เกิน 40 คน อายุ 16 – 25 ปี หรือกำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระดับอาชีวศึกษาหรือระดับอุดมศึกษา กองลูกเสือวิสามัญต้องมีลูกเสือวิสามัญหมู่ละ 4 – 6 คน รวมทั้งนายหมู่และรองนายหมู่ลูกเสือด้วย
                   ในการดำเนินการ ให้โรงเรียนรับสมัครเด็กเข้าเป็นลูกเสือ โดยใช้แบบ ลส.3 ใบสมัครเข้าเป็นลูกเสือ เมื่อโรงเรียนรับสมัครเด็กเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะต้องขอตั้งกองลูกเสือ  โดย กองลูกเสือ 1 กอง ต้องมีผู้กำกับกอง 1 คน และมีรองผู้กำกับกองลูกเสือ 1 คน หรือหลายคนแต่ไม่เกิน 10 คน (วิธีปฏิบัติของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ)
การขออนุมัติตั้งกลุ่มลูกเสือและแต่งตั้งผู้กำกับกลุ่ม รองผู้กำกับกลุ่มลูกเสือ
                   การขอจัดตั้งกลุ่มลูกเสือ จะต้องมีกองลูกเสือตั้งแต่ 4 กองขึ้นไป กลุ่มลูกเสือแบ่งออกได้เป็น                2 ลักษณะ คือ
                   1. กลุ่มลูกเสือที่สมบูรณ์ จะต้องมีกองลูกเสือครบทุกประเภท คือ กองลูกเสือสำรอง กองลูกเสือสามัญ กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และกองลูกเสือวิสามัญ รวมกันประเภทละ 1 กอง  รวม 4 กอง
                    2. กลุ่มลูกเสือที่สมบูรณ์ ประกอบด้วย กองลูกเสือ 2 – 3 ประเภท ๆ ละ 2 กองขึ้นไป หรือมีลูกเสือ ประเภทเดียว 4 กองขึ้นไป (ข้อบังคับ ข้อ 63 พ.ศ. 2509)  เมื่อรวมกองลูกเสือ 4 กอง เป็น 1 กลุ่ม จะต้องมีผู้กำกับกลุ่ม 1 คน และมีรองผู้กำกับกลุ่มเป็นผู้ช่วย
                   กรณีโรงเรียนมีจำนวนลูกเสือหรือผู้บังคับบัญชาลูกเสือไม่พอ ให้ขอตั้งกองลูกเสือก่อน เมื่อมีกองลูกเสือครบ 4 กอง จึงขอตั้งกลุ่มลูกเสือ                                
                                                             2               
คุณสมบัติของผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
-          ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน ต้องได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์  อายุไม่กำหนด
-          รองผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน ต้องได้รับเครื่องหมาวูดแบดจ์  อายุไม่กำหนด
-           ผู้กำกับลูกเสือสำรองและสามัญ มีอายุไม่น้อยกว่า 20 ปีบริบูรณ์ รองผู้กำกับลูกเสือสำรองและสามัญ มีอายุไม่น้อยกว่า 18 ปีบริบูรณ์
-          ผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ มีอายุไม่ต่ำกว่า 23 ปีบริบูรณ์ รองผู้กำกับไม่ต่ำกว่า 21 ปีบริบูรณ์
-          ผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ มีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์ รองผู้กำกับมีอายุไม่ต่ำกว่า 23 ปีบริบูรณ์

คุณวุฒิทางลูกเสือ
-          ผู้กำกับกองลูกเสือสำรอง ต้องได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ ประเภทสำรอง
-          รองผู้กำกับกองลูกเสือสำรอง ต้องได้รับวุฒิบัตร  C.B.T.C.  (ลูกเสือสำรองขั้นความรู้เบื้องต้น)
-          ผู้กำกับกองลูกเสือสามัญ ต้องได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ ประเภทสามัญ
-          รองผู้กำกับกองลูกเสือสามัญ ต้องได้รับวุฒิบัตร  S.B.T.C.  (ลูกเสือสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น)
-          ผู้กำกับกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ต้องได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ ประเภทสามัญรุ่นใหญ่
-          รองผู้กำกับกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ต้องได้รับวุฒิบัตร  SS.B.T.C (ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่          ขั้นความรู้เบื้องต้น)
-          ผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ต้องได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ ประเภทวิสามัญ
-          รองผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ต้องได้รับวุฒิบัตร R.B.T.C.  (ลูกเสือวิสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น)
-          ผู้กำกับกลุ่ม ต้องได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์  อายุ 28 ปี ขึ้นไป
-          รองผู้กำกับกลุ่ม ต้องได้รับเครื่องวูดแบดจ์  อายุ 25  ปี ขึ้นไป

การจัดทำเอกสารการขอตั้งกลุ่ม กองลูกเสือ และแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
                  1. เอกสารประกอบการขออนุญาต  ตั้งกลุ่ม / กอง / แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ (ผอ.ลูกเสือโรงเรียน / รองผอ.ลูกเสือโรงเรียน ผู้กำกับกลุ่ม/รองผู้กำกับกลุ่ม/ผู้กำกับกอง/รองผู้กำกับกอง )
         1. หนังสือนำส่งขออนุญาต
         2. แบบ ลส.๑   (แบบคำร้องขอจัดตั้งกลุ่ม หรือกองลูกเสือ)              2  ฉบับ / 1 กอง,กลุ่ม
        3. แบบ ลส.๒    (ใบสมัครเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือฯ)                   2  ฉบับ / 1 ตำแหน่ง
        4. วุฒิบัตรผ่านการอบรมในแต่ละประเภท                               (แนบตามจำนวนใบสมัคร)
         5. เอกสารอื่น ๆ   (กรณีชื่อสกุลไม่ตรงกับวุฒิบัตร)                       (แนบตามจำนวนใบสมัคร)
2. การดำเนินการ ตั้งกลุ่ม / กอง  / ผอ.ลูกเสือโรงเรียน / รองผอ.ลูกเสือโรงเรียน และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ (ผู้กำกับกลุ่ม/รองผู้กำกับกลุ่ม/ผู้กำกับกอง/รองผู้กำกับกอง)
         1. ใบขอตั้งกลุ่ม/กองลูกเสือ (แบบ ลส.1)  ผอ.โรงเรียนเป็นผู้กรอกข้อมูลและลงนามขอตั้ง
         2. ผู้สมัคร (ผอ.โรงเรียน รองผอ.โรงเรียน ครู บุคลากร) สมัครเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือ กรอกแบบใบสมัคร  (แบบ ลส.2)  ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 1 คน สามารถดำรงตำแหน่งทางลูกเสือได้เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น 
         3. รวบรวม แบบ ลส.1  และ ลส.2 พร้อมแนบสำเนาคุณวุฒิทางลูกเสือ หรือสำเนาวุฒิบัตรผ่านการฝึกอบรม
(ทำอย่างละ 2 ฉบับ) ส่ง สพป.แพร่ เขต 1
         4. สพป.แพร่ เขต 1  ดำเนินการจัดทำใบอนุญาตตั้งกลุ่ม (ลส.11) ตั้งกอง (ลส.12) และแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ (ลส.13) เสนอผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดแพร่ (ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่) ลงนาม

 ขั้นตอนการดำเนินการ 
                    1. โรงเรียนส่งคำร้องขอจัดตั้งกลุ่ม กองลูกเสือ และแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือตามแบบฟอร์ม         ที่กำหนด
                    2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องตามระเบียบ หลักเกณฑ์การตั้งกลุ่ม กองลูกเสือ และแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาตามประเภทของลูกเสือ (ลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และลูกเสือวิสามัญ) ดังนี้
             ๒.๑  ตรวจสอบคำร้องขอตั้งกลุ่ม / กองลูกเสือ/ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
             ๒.๒  มีจำนวนลูกเสือ  เนตรนารี   มีจำนวนเด็กไม่เกินจำนวนหมู่
             ๒.๓  มีจำนวนลูกเสือ  เนตรนารี  มีจำนวนเพียงพอกับการตั้งกลุ่ม  กองลูกเสือ
             ๒.๔  ต้องมีผู้รับรองคุณสมบัติในใบคำร้องการตั้งกลุ่ม / กองลูกเสือ / ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
             ๒.๕  ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้บังคับบัญชาผู้กำกับกลุ่ม / ผู้กำกับกองลูกเสือ  ต้องเป็นไปตามข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ พ.ศ. 2553
             ๒.๖  เสนอผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดพิจารณาอนุมัติตั้งกลุ่ม/กองลูกเสือ และแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
            ๒.๗  ลงทะเบียนข้อมูลการตั้งกลุ่ม/ กอง / และ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
            ๒.๘  จัดส่งใบแต่งตั้งให้หน่วยงาน/สถานศึกษาที่เสนอขอ

ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
          1. พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2551
2. ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ พ.ศ.2553
3. แนวปฏิบัติการขอจัดตั้งกลุ่ม  กองลูกเสือและแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
4. แนวทางการจัดกิจกรรมลูกเสือที่สอดคล้องกับหลักสูตรการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช  2544  ของสำนักการลูกเสือ  ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน.

ข้อมูลโดย : 
ผู้เขียน : เพ็ญศรี ชัยรัตน์
หน่วยงาน : สพป.แพร่ เขต 1
                     อังคาร ที่ 21 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2558


Comment