วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2560

ตัวอย่างระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการนักเรียนและสภานักเรียน

ระเบียบโรงเรียนชุมชนบึงบา
                                                 ว่าด้วยคณะกรรมการนักเรียนและสภานักเรียน 


        
ด้วยโรงเรียนชุมชนบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี เห็นสมควรที่จะกำหนดระเบียบของโรงเรียนว่าด้วยคณะกรรมการนักเรียนและสภานักเรียน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและโครงสร้างการบริหารของโรงเรียน และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน อย่างเป็นรูปธรรมและถูกต้อง จึงได้กำหนดระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการนักเรียนและสภานักเรียน ไว้ดังต่อไปนี้
หมวด  ๑ 
หมวดทั่วไป
    ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสภานักเรียน โรงเรียนชุมชนบึงบา พุทธศักราช ๒๕๕๖”        ข้อ ๒ ระเบียบฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป                 
    ข้อ ๓  ในระเบียบนี้ 
        “สภานักเรียน” หมายถึง สภานักเรียนโรงเรียนชุมชนบึงบา ประกอบด้วยประธานนักเรียนรองประธานคณะกรรมการนักเรียนที่ได้รับเลือกตั้งจากนักเรียนโรงเรียนชุมชนบึงบา ในปีการศึกษานั้นๆ และหัวหน้าห้องในทุกระดับชั้นซึ่งเป็นคณะกรรมการโดยตำแหน่ง
        “คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนชุมชนบึงบา
        “คณะกรรมการที่ปรึกษา” หมายถึง ผู้บริหารโรงเรียน คณะครูที่ได้รับการแต่งตั้ง เพื่อทำหน้าที่ที่ปรึกษาแก่คณะกรรมการสภานักเรียน 
        “ประธาน”     หมายถึง ประธานคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนชุมชนบึงบา
    “รองประธาน”     หมายถึง รองประธานคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนชุมชนบึงบา
         “คณะอนุกรรมการ”     หมายถึง คณะอนุกรรมการสภานักเรียนที่ได้รับเลือกตั้งจากนักเรียนโรงเรียนชุมชนบึงบา หัวหน้าห้อง ในทุกระดับชั้น
    ข้อ ๔  วัตถุประสงค์ของสภานักเรียนโรงเรียนชุมชนบึงบา มีดังนี้
(๑) เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีระเบียบวินัยในตนเอง
(๒) เพื่อฝึกลักษณะนิสัยที่ดีในการอยู่ร่วมกันในสังคมตามวิถีประชาธิปไตย
 (๓) เพื่อส่งเสริมการทำงานร่วมกันเป็นทีมอย่างมีระบบ โดยรู้จักบทบาทและหน้าที่ของตนเอง  มีความ  รับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม
(๔) เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักเรียน และมีความสามัคคีต่อหมู่คณะ
(๕) เพื่อฝึกการเป็นผู้นำ และส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
(๖) เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือการบริหารงานด้านต่างๆของโรงเรียน

หมวด  ๒ 
การเลือกตั้งประธานคณะกรรมการนักเรียน
         ข้อ  ๕   ให้ครูผู้รับผิดชอบโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน  เป็นผู้ดำเนินการเลือกตั้ง  รับสมัคร  หาเสียงเลือกตั้ง  กำหนดวันเลือกตั้ง   ประกาศผลการเลือกตั้ง และดำเนินการทุกเรื่องที่เกี่ยวกับคณะกรรมการนักเรียน
     ข้อ  ๖   คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเป็นประธานและคณะกรรมการนักเรียน
(1)    เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ – ๖              
(2)    มีระดับผลการเรียนไม่ต่ำกว่า ๒.๗๕  (ดูจากใบปพ.๑)
(3)    เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย  ไม่มีประวัติการสร้างความเสื่อมเสียให้กับโรงเรียน
(4)    ขยัน  อดทน  เสียสละ และมีภาวะผู้นำ  สามารถทำงานเพื่อส่วนรวมได้
(5)    รักชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย์
     ข้อ  ๗   ประธานนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียน  มีวาระอยู่ได้คราวละ  1  ปีการศึกษา
     ข้อ  ๘   ประธานนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียนพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
(1)    ตาย
(2)    ลาออก
(3)    ออกตามวาระ
(4)    ไร้ความสามารถ
(5)    ย้ายโรงเรียน
หมวด  ๓ 
การประชุม
     ข้อ  ๙  ประธานสภานักเรียนต้องเรียกประชุมสภานักเรียนอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งเว้นแต่มีกรณีเร่งด่วน ประธานสภานักเรียนอาจเรียกประชุมมากกว่าหนึ่งครั้งก็ได้ โดยมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจึงถือว่าเป็นองค์ประชุม 
      ข้อ ๑o การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด
      ข้อ ๑๑ การลงมติใด ๆ ต้องได้คะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของคณะกรรมการในที่ประชุม 
      ข้อ ๑๒ การลงมติเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบในญัตติใดในการประชุมของสภานักเรียน ให้ผู้ประชุมมีมติโดยที่ มตินั้นต้องมีผู้รับรองเป็นจำนวน ๒ ใน ๓ ของจำนวนสมาชิกในที่ประชุมครั้งนั้น
                 ข้อ ๑๓ ให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
                 ข้อ ๑๔ ให้ประธานสภานักเรียนเป็นประธานในการประชุมสภานักเรียน หากประธานไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่หรือไม่อยู่ในที่ประชุม ให้รองประธานสภาตามที่ประธานสภามอบหมายทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมแทน 
                 ข้อ ๑๕ การออกเสียงลงคะแนนให้ใช้แบบเปิดเผยเว้นแต่สมาชิกไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกในที่ประชุมร้องขอให้ลงคะแนนแบบลับ
       ข้อ ๑๖ การใช้อำนาจวินิจฉัยเรื่องใดของประธานสภานักเรียน ให้นำเรื่องนั้น เข้าไว้ในวาระการประชุม เพื่อขอมติจากที่ประชุมว่าเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบในเรื่องนั้น ๆ หากที่ประชุมไม่อาจลงมติตัดสินได้ ให้ประธานสภาเป็นผู้ชี้ขาด และการชี้ขาดนั้นถือเป็นสิ้นสุด หากเป็นกรณีเร่งด่วนให้ประธานสภาวินิจฉัยไปตามดุลพินิจของประธานสภาแล้วแจ้งให้ที่ประชุมรับรองภายหลัง 
หมวด  ๔ 
บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการสภานักเรียน
      ข้อ ๑๗ บทบาทของสภานักเรียน
        (๑) เป็นผู้นำในการปฏิบัติกิจกรรมเพื่อส่วนรวมตามหลักธรรมาภิบาล
        (๒) ปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของตนเองและเพื่อนนักเรียน  โดยใช้กระบวนการประชาธิปไตย  และแนวทางสันติวิธี
        (๓) ชักชวนนักเรียนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน
        (๔) สืบสานความรู้  ภูมิปัญญา  วัฒนธรรม  และเอกลักษณ์ของชาติ
        (๓) เป็นผู้นำเพื่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนและสังคม
                ข้อ ๑๘ หน้าที่ของสภานักเรียน
(๑) ดูแลทุกข์ สุข ของนักเรียน และร่วมแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในโรงเรียน
        (๒) ประสานกับบุคลากร  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์และความก้าวหน้าที่นักเรียนควรได้รับ
        (๓) รับผิดชอบงานและกิจกรรมต่างๆ  ตามที่ได้รับมอบหมายจากโรงเรียน
        (๔) คิดริเริ่มโครงการที่เป็นประโยชน์  สามารถปฏิบัติได้จริงและส่งผลต่อการพัฒนาโรงเรียน
        (๕) ดูแลสอดส่องและจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ในโรงเรียนอย่างคุ้มค่า
        (๖) ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ทันต่อเหตุการณ์และตรงไปตรงมา
        ข้อ  ๑๙   บทบาทหน้าที่ของประธานนักเรียน
(1)    จัดให้มีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ  1  ครั้ง
(2)    ตรวจดูการปฏิบัติงานของฝ่ายต่างๆ  ให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย
(3)    เสนอและสรุปรายงานข้อมูลต่างๆ  ที่ได้ปฏิบัติในรอบเดือน  ให้ผู้บริหาร
และคณะครูในโรงเรียน  รับทราบ  
(4)    เป็นผู้ประสานงานระหว่างฝ่ายต่างๆ
(5)    กล่าวต้อนรับแขกที่มาเยี่ยมโรงเรียน และกล่าวขอบคุณผู้ที่มีอุปการะคุณต่อ
โรงเรียน
(6)    สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับนักเรียนและสร้างความสามัคคีให้เกิด
ขึ้นในระหว่างเพื่อนนักเรียนด้วยกัน
(7)    ร่วมกับคณะกรรมการสภานักนักเรียนทุกคน  พิจารณาโทษ  นักเรียนที่กระทำ
ผิดกฎ ระเบียบของโรงเรียน
(8)    ปฏิบัติงานตามที่ผู้บริหารและครูมอบหมาย
ข้อ  ๒๐  ให้มีกรรมการนักเรียนเพื่อดำเนินกิจกรรมของสภานักเรียนขึ้น ๑ ชุด
ประกอบด้วยสมาชิก
                     ๒๐.๑  ประธานสภานักเรียน, รองประธานสภานักเรียน ประกอบด้วย หัวหน้าฝ่ายวิชาการ, หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์, หัวหน้าฝ่ายสารวัตรนักเรียน หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและอนามัยโรงเรียนมีครูที่ปรึกษา ๔ คน
            ๒๐.๒  ให้แต่ละฝ่ายมีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้
                                      (๑)  ประธานนักเรียนมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมของคณะกรรมการนักเรียนทั้งหมด เป็นหัวหน้างาน 4 ฝ่าย  ดูแลควบคุมคณะกรรมการและให้ทำหน้าที่จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน ปฏิบัติงานอื่นตามที่ครูที่ปรึกษามอบหมาย
                                      (๒)  รองประธานนักเรียน ทำหน้าที่แทนประธานนักเรียน เมื่อประธานนักเรียนไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ได้ รับผิดชอบช่วยเหลือประธานกรรมการนักเรียน ให้เกิดความร่วมมือที่ดีของสมาชิก และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติงานอื่นตามที่ครูที่ปรึกษามอบหมาย
                                      (๓) หัวหน้าฝ่ายวิชาการ มีหน้าที่รับผิดชอบ กิจกรรมที่ให้ความรู้แก่นักเรียนและร่วมจัดกิจกรรมกับทางโรงเรียนในวันสำคัญต่างๆของโรงเรียน ปฏิบัติงานอื่นตามที่ครูที่ปรึกษามอบหมาย
                                      (๔) หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่รับผิดชอบติดต่อแจ้งข่าวสารระหว่างสภานักเรียน กับคณะครูและนักเรียน เผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมของสภานักเรียน บันทึกภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของสภานักเรียน งานเสียงตามสายประจำวัน  ต้อนรับแขกที่มาเยี่ยมโรงเรียน ทำกิจกรรมหน้าเสาธงในตอนเช้า และงานอื่นตามที่ครูที่ปรึกษามอบหมาย  
                                     (๕) หัวหน้าฝ่ายสารวัตรนักเรียน มีหน้าที่ควบคุมดูแลนักเรียนทั้งหมดให้ปฏิบัติตามระเบียบวินัยของโรงเรียน ตลอดจนการดูแลไม่ให้นักเรียนมีการทะเลาะวิวาทกัน ทำกิจกรรมหน้าเสาธงในตอนเช้า และปฏิบัติงานอื่นตามที่ครูที่ปรึกษามอบหมาย
                                     (๖)  หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและอนามัยโรงเรียน มีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน สุขภาพอนามัยของนักเรียน ควบคุมดูแลการแปรงฟันประจำวัน  การออกกำลังกาย  ดูแลนักเรียนในการรับประทานอาหารกลางวัน และปฏิบัติงานอื่นตามที่ครูที่ปรึกษามอบหมาย
                                     (๗) เหรัญญิก ให้มีหน้าที่รับผิดชอบ  เหรัญญิกมีหน้าที่ในการดำเนินงานการเงินของสภานักเรียน และงานอื่นตามที่ครูที่ปรึกษามอบหมาย
                                     (๘) ปฏิคม ให้มีหน้าที่รับผิดชอบ  ให้การต้อนรับแขกที่มาร่วมกิจกรรม  จัดหาของขวัญหรือของที่ระลึก ดูแล จัดเตรียมห้องประชุม ทุกครั้งที่มีการประชุมของคณะกรรมการสภานักเรียนและงานอื่นตามที่ครูที่ปรึกษามอบหมาย
                                     (๙)  งานเลขานุการให้มีหน้าที่ระเบียบวาระการประชุม การเรียกประชุมสภานักเรียน โดยกำหนดระเบียบ วาระเรื่องที่ประชุม ตลอดทั้งวันเวลาและสถานที่ ส่งให้กรรมการอย่างน้อย ๗ วัน ก่อนการประชุมและการรายงานการประชุม
หมวด  ๕ 
คณะอนุกรรมการสภานักเรียน
                   ข้อ ๒๑  คณะอนุกรรมการสภานักเรียนต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาศึกษาปีที่ ๖ จากโรงเรียนชุมชนบึงบา
                   ข้อ ๒๒  คณะอนุกรรมการสภานักเรียนมีสิทธิเสนอความคิดเห็นหรือคำแนะนำต่อคณะกรรมการบริหารในเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับกิจกรรมและการดำเนินงานในหน้าที่สภานักเรียน

                   ข้อ ๒๓  คณะอนุกรรมการสภานักเรียนมีสิทธิสอบถามหรือขอทราบเรื่องใด ๆ ต่อประธานสภานักเรียนที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ของสภานักเรียน
                   ข้อ ๒๔  คณะอนุกรรมการสภานักเรียนต้องปฏิบัติตามระเบียบ  คำสั่งประธานสภานักเรียน ที่ออกตามมติของสภานักเรียน
                   ข้อ ๒๕  คณะอนุกรรมการสภานักเรียนมีสิทธิเสนอตนเองหรือสมาชิกคนหนึ่งคนใดเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภานักเรียน และมีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน โดยถือมติที่ประชุมเสียงข้างมาก
                 ข้อ ๒๖ คณะอนุกรรมการสภานักเรียนมีสิทธิเข้าประชุมสามัญประจำเดือน และแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมสภานักเรียน
      ข้อ ๒๗ คณะอนุกรรมการพ้นสภาพของคณะอนุกรรมสภานักเรียนสิ้นสุดลงเมื่อ        
       (๑)  ผิดระเบียบวินัยขั้นร้ายแรง
                            (๒)  ออกตามวาระ
       (๓)  ย้ายโรงเรียน 
                  (๔) พ้นจากสถานศึกษาในโรงเรียนชุมชนบึงบา
หมวด  ๖ 
ทั่วไป
               ข้อ ๒๘ ให้ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมสภานักเรียนรักษาการตามระเบียบนี้
               ข้อ ๒๙ ให้เริ่มใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันที่  ๔ มิถุนายน ๒๕๕๖  เป็นต้นไป

ต้นฉบับจาก
http://www.bb.ac.th/stucou/index.php?option=com_content&view=article&id=3&Itemid=2

Comment