วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ต่อใบขับขี่เมื่อใบขับขี่เก่าได้หมดอายุลง


ขั้นตอนการต่อใบขับขี่ในกรณีที่ใบขับขี่เก่าหมดอายุ จะต้องต่อใบขับขี่หลังจากที่ใบขับขี่หมดอายุไม่เกิน 1 ปี ถ้าเกิน 1 ปีจะต้องดำเนินการสอบใบขับขี่ใหม่ทั้งหมด ขั้นตอนก็จะเหมือนกับคนที่ยังไม่มีใบขับขี่
  เราสามารถต่อใบขับขี่ได้ก่อนกำหนดใบขับขี่หมดอายุได้ดังนี้
กรณีผู้ที่ได้รับใบอนุญาตขับรถชั่วคราวที่มีอายุ 1 ปี หรือในปัจจุบันชั่วคราวมีอายุ 2 สามารถต่ออายุล่วงหน้าก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุไม่เกิน 60 วัน จะได้รับเป็นใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลชนิด 5 ปี
      กรณีที่มีใบอนุญาตขับรถแบบ 5 ปี สามารถต่ออายุล่วงหน้าก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุไม่เกิน 90 วัน จะได้รับเป็นใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลชนิด 5 ปี เหมือนเดิม
จะเล่าในกรณีต่อจาก 5 ปี เป็น 5 ปี
ขั้นตอนคือ
1.นำใบขับขี่ใบเดิมที่กำลังจะหมดอายุ มาด้วย
2.กรอกข้อมูลในใบแบบฟอร์ม ที่ สำนักงานขนส่ง ซึ่งก็จะมีแค่ชื่อ นามสกุลและเบอร์โทรศัพท์ ส่วนข้อมูลอื่นๆจะเป็นแบบทดสอบให้เจ้าหน้าที่กรอกข้อมูล
3.เข้าอบรม เริ่มเวลาประมาณ 10.00 น.
4.ทดสอบ ตาบอดสี ทดสอบความไว โดยการเหยียบเบรค
5.ถ้าผ่านแล้วทุกขั้นตอน ชำระเงิน
6.ถ่ายรูปทำใบขับขี่

ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขับรถตาม พรบ.รถยนต์

1.คำขอ ฉบับละ 5 บาท
2.ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว ฉบับละ 100 บาท
3.ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล ฉบับละ 500 บาท
4.ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลชั่วคราว ฉบับละ 50 บาท
5.ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคล ฉบับละ 250 บาท
6.ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ชั่วคราว ฉบับละ 50 บาท
7.ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ ฉบับละ 250 บาท
8.ใบอนุญาตขับรถบดถนน ฉบับละ 250 บาท
9.ใบอนุญาตขับรถแทรกเตอร์ ฉบับละ 250 บาท
10.ใบอนุญาตขับรถอื่นๆ ฉบับละ 100 บาท
11.ใบแทนใบอนุญาตขับรถตลอดชีพ ฉบับละ 100 บาท
12.แก้ไขรายการในใบอนุญาตขับรถ ฉบับละ 50 บาท


สำหรับผู้ที่ประสงค์ขอรับใบอนุญาตขับรถใหม่ (ต้องดำเนินการขอเพื่อจองคิวอบรมและทดสอบ)
หลักฐานที่ต้องนำมายื่น
1.สำเนาทะเบียนบ้าน
2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
3.ใบรับรองแพทย์ของโรงพยาบาลของรัฐ
การทดสอบ
1.ทดสอบสายตาบอดสี
2.ทดสอบปฏิกิรยาทางร่างกาย 

อบรมกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การขับรถอย่างปลอดภัย
มารยาทในการขับรถ

ทดสอบข้อเขียน
ทดสอบการขับรถตามชนิดที่ขอ(สำหรับผู้ที่ผ่านการทดสอบข้อเขียน)
จัดเก็บค่าธรรมเนียม(สำหรับผู้ที่ผ่านการทดสอบขับรถ)
รอรับใบอนุญาตขับรถ

Comment