วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เรื่องการบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100,000 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนบ้านขุมดิน จังหวัดสุรินทร์ โดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์


ชื่อเรื่อง         การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เรื่องการบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100,000
           กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนบ้านขุมดิน
               จังหวัดสุรินทร์ โดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์
ผู้วิจัย         นางมณเทียน  แสงท้าว
ปีที่วิจัย       ปีการศึกษา 2560
บทคัดย่อ
               การวิจัยการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เรื่องการบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100,000 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนบ้านขุมดิน จังหวัดสุรินทร์ โดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100,000สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100,000และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100,000 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนบ้านขุมดิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 จำนวน 11 คน การสุ่มตัวอย่างเพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างมาใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยใช้การสุ่มแบบเจาะจง(Purposive Sampling)เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่  แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องการบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100,000 จำนวน 20 แผน แบบฝึกทักษะเรื่องการบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100,000 จำนวน 20 ชุด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ และแบบสอบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ เรื่องการบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100,000กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามวิธีการแบบลิเคอร์ท(Likert Scale) จำนวน 25 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือค่าร้อยละ (Percentage)ค่าเฉลี่ย ( )ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)และทดสอบสมมติฐานโดยใช้การทดสอบที (t-test) กำหนดค่านัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
             ผลการวิจัยพบว่า แบบฝึกทักษะเรื่องการบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100,000 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ81.69/84.24 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 นักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน100,000 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3โรงเรียนบ้านขุมดิน ปีการศึกษา 2560 มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ .01 ดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100,000 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3โรงเรียนบ้านขุมดิน ปีการศึกษา 2560มีค่าเท่ากับ 0.5398 คิดเป็นร้อยละ 53.98นักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องการบวกและการลบจำนวนนับสองจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100,000 ภายหลังการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย  4.79 คิดเป็นร้อยละ 95.82 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.54

Comment